Informacje o sklepie

 


 

Informacje o sklepie

 

Strona sklepu https://www.energy.sk/pl jest własnością firmy Energy Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 11 Listopada 60, 43-300  Bielsko-Biała, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000042131, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług pod Numerem Identyfikacji Podatkowej PL9372290938, Regon 072341009. email: energy.poland@energy.sk, nr telefonu 33 812 60 82.

II Oferta sklepu
1) Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową w rozumieniu KC.
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta co następuje poprzez złożenie zamówienia w sposób określony w pkt. III.
3) Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy fakturę VAT.
 
III Zamówienia
1) Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.                2) Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.                                                                                                                                           3) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzający e-mail z treścią zamówienia.                                                                                                                                           4) Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty złożenia zamówienia.                      5) Zamówienia są wysyłane w terminie od 1 do 10 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia należy rozumieć przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta. W razie nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na wydłużenie standardowego czasu realizacji zamówienia sprzedawca skontaktuje się z klientem telefonicznie lub mailowo.                                                                                                  6) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.                                                                                                                                           7) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczką poleconą priorytetową) są doręczane zwyczajowo w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia.                                                                                                                                           8) W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek o których mowa w pkt. 7 sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub emaliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).                                           9) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.            10) Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza fakturę VAT.                                          11) Prosimy pamiętać, że to, jak wygląda przedmiot na zdjęciu, w dużej mierze zależy od ustawień monitora. Kolory opakowań mogą się różnić od rzeczywistych. Dlatego nie może to stanowić podstawy reklamacji.

 
IV Płatności
1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Złożone zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży.                                                                                                                                               2) Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:                                                      a) płatność przelewem bankowym (przedpłata przed dostawą) – Energy Poland sp. z o.o. , 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60, nr konta:  47 1600 1462 1887 9650 7000 0001 (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia i nazwisko) – płatności za zamówienie wraz z kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia należy dokonać w terminie do 5 dni (w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia),                                                                                              b) płatność przy odbiorze paczki - u listonosza lub na poczcie (za pobraniem).          3) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.               4) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty.
 
V Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

1) Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Aby to zrobić, należy w terminie do 14 dni, licząc od daty odebrania przesyłki, wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt. Jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest: a) pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta, b) odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania ani uszkodzenia. Towar odsyłany jest na koszt Klienta. Produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sprzedawcy.                                                            2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.                                                                         3) Wyjątek stanowią zakupy dokonane na firmę, które nie podlegają zwrotowi Kc Art. 22(1). Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
VI Niezgodność towaru z umową

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat, licząc od daty wydania, mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.                                                           2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon lub fakturę VAT.                                                                                                                                     3) Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.                                                                4) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.                                          5) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

VII Uszkodzenia i braki w transporcie, opóźnienia

1) W przypadku, gdy doręczana przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.                                                                                                                                         2) O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę : energy.poland@energy.sk , 33 812 60 82.                                                                                                                                                         3) W przypadku, gdy doręczona przesyłka pocztowa nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu – można reklamować ją na poczcie do 7 dni od daty odbioru. Dodatkowo prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą na e-mail energy.poland@energy.sk , lub tel. 33 812 60 82.                                                                     4) W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
5) W przypadku zaginięcia przesyłki sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.
 
VIII Dane osobowe
1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Energy Poland sp zo.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Firmy Energy Poland sp. z o.o. i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.                        2) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).                                                                  3) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.
 
IX Postanowienia końcowe
1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.                                                                         2) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.                                                                                                      3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.                                                                                        4) Regulamin obowiązuje od dnia 01-11-2013. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.


 

Udostępniajcie nas w mediach społecznościowych

Nigdy nie wątp w to, że mała grupa otwartych ludzi potrafi zmienić świat.
W rzeczywistości to jedyna rzecz, która go zmienia.