Európai általános GDPR rendelet

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
(KIVONAT AZ IRÁNYELVBŐL)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


2018. május 25.

Az Energy Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő vagy Energy Magyarország Kft.) mint a www.energyklub.hu és a www.energysport.hu portál üzemeltetője és a www.energy.sk portálon az Energy spol. sr.o. (Székhelye: Ulica Mladaze c. 43. Komarno 945 01. Szlovákia adószám: 2020158426)
társasággal közös adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Név: Energy Magyarország Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 19-23. fszt.1.
Cégjegyzékszám: 01-09-975252
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23721951-2-41
Telefonszám: +36-1-466-0545
E-mail: admin@energyklub.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Marosi Zoltán (adatvedelmitisztviselo@energy.sk)

Az Energy Magyarország Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.energy.sk/adatkezelesi_tajekoztato címen.

Az Energy Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Energy Magyarország Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Energy Magyarország Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Energy Magyarország Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A www.energyklub.hu és a www.energysport.hu oldalak jelenleg önállóan nem üzemelnek, a www.energyklub.hu és a www.energysport.hu oldalakra látogatók automatikusan átirányításra kerülnek a www.energy.sk oldalra.

Az Energy Magyarország Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses jogviszonyon, valamint jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Felhívjuk az Energy Magyarország Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

1.) Az Energy Magyarország Kft. a hírlevélre feliratkozott érintettek számára hírlevelet küld.

Az adatkezelés célja: a felhasználók tájékoztatása a www.energy.sk portálhoz kapcsolódó újdonságokról, érdekességekről a www.energy.sk portál profiljába vágó egyes témákról. Az adatkezelő tevékenysége és a portál témája természetes táplálék-kiegészítők értékesítése, forgalmazása, népszerűsítése, nevelés és felvilágosítás az egészséges életmód területén.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

A kezelt adatok köre: felhasználónév és e-mail-cím, a hírlevélre feliratkozás időpontja, feliratkozáskori IP cím.

Az adatok törlésének határideje: amennyiben egy e-mail címről 3 egymást követő alkalommal megnyitás nélkül törlésre kerül a hírlevelünk, akkor az érintett a hírlevélről automatikusan leiratkoztatásra és adatai törlésre kerülnek. Az érintett továbbá bármikor kérheti adatai törlését, mely esetben az adattörlés a kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Az érintett végezetül maga is leiratkozhat a hírlevélről a www.energy.sk portálon keresztül, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
a hírlevél küldésének meghiúsulása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

2.) Felhasználói regisztráció. Az Energy Magyarország Kft. az érintett által elektronikus vagy papíralapú regisztrációs formanyomtatványon, a regisztráció meghosszabbításának űrlapján vagy egyéb módon, például telefonon vagy írásban (e-mail, levélpostai küldemény) rendelkezésre bocsátott személyes adatai alapján regisztrálja. A regisztrálás a társaság közös adatkezelőinél (a továbbiakban: Energy Klubok), vagy az www.energy.sk, oldalon keresztül történik.

Az adatkezelés célja: Az érintettek személyes adatai kezelésének célja annak biztosítása, hogy regisztrációjukkal lehetővé tegyük számukra az Energy Magyarország Kft. által nyújtott szolgáltatások, bónusz és kedvezmény igénybevételét, Energy Magyarország Kft. által forgalmazott termékekből árengedmények nyújtását, jutalékok, ösztönző bónuszok kiszámítását, tájékoztatást az újdonságokról.

Az adatok felhasználására elsősorban az érintettekkel folytatott kommunikáció során kerül sor, különösen:

a.) Az érintett azonosításakor a forgalmazási hálózatban, árengedmény nyújtása céljából.
b.) Az érintettel folytatott belső kommunikáció során (például újdonságok küldése, automatikusan generált emlékeztető üzenet az elért bónuszról, esetleg adózási célú igazolás kiállítása).
c.) Rendszeres havi elszámolás céljára, amelynek során az Energy Magyarország Kft. összegzi az érintett és hálózata vásárlásait, és számszerűsíti a bónuszokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).

A kezelt adatok köre: családi- és utónév, lakcím, e-mail-cím, telefonszám.

Az adatok törlésének határideje: Az Energy Magyarország Kft. az adatokat egy évig kezeli. Az érintett évente jogosult regisztrációját megújítani, a regisztráció meghosszabbításának megvásárlásával. Az Energy Magyarország Kft. az érintett adatait mindaddig kezeli, míg az érintett a regisztrációját fenntartja. Az érintett továbbá bármikor kérheti adatai törlését, mely esetben az adattörlés a kérelem beérkezésétől számított 15 nap. A kérelmet az érintett az Energy Klubokon keresztül, vagy közvetlenül az Energy Magyarország Kft. székhelyén vagy e-mailben is benyújthatja. Az érintett végezetül maga is törölheti regisztrációját a www.energy.sk portálon keresztül, mely esetben adatai azonnal törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elmaradása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

3.) Az Energy Klub klubvezetői adatainak kezelése az Energy készítmények forgalmazása céljából az Energy Magyarország Kft. és az Energy Klub vezetői között fennálló megbízási jogviszony alapján.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és szerződéses jogviszony.

Adatok elérési helye: https://www.energy.sk/hu/menu_x776x/#kluby

A kezelt adatok köre: családi- és utónév, lakcím, e-mail-cím, telefonszám.

Az adatok törlésének határideje:
Az érintett számlázási adatai vonatkozásában az adatok törlésének határideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 (nyolc) év, egyéb adatai tekintetében a megbízási jogviszony megszűnésétől számított 30 nap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a megbízási szerződés megkötésének elmaradása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

4.) Az Energy Magyarország Kft-vel együttműködő gyógyító és más segítő foglalkozású szakemberek adatainak kezelése együttműködés és szakmai ajánlás céljából az Energy Magyarország Kft. és segítő szakemberek között fennálló együttműködési megállapodás alapján.

Az adatkezelés célja: Energy Magyarország Kft-vel együttműködő gyógyító és más segítő foglalkozású szakemberek ajánlása a www.energy.sk oldalra látogató felhasználók részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) és szerződéses jogviszony.

Adatok elérési helye: https://www.energy.sk/hu/menu_x776x/#centra

A kezelt adatok köre: családi- és utónév, lakcím, e-mail-cím, telefonszám.

Az adatok törlésének határideje:
Az érintett minden adata tekintetében az együttműködési megállapodás megszűnésétől számított 30 nap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az együttműködési megállapodás megkötésének elmaradása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.

5.) VAGYONVÉDELEM
2.7. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
Az Energy Magyarország Kft. irodai területein és egyes Energy Klubokban megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként ráközelítésre alkalmas sötétben is felismerhető képet adó, infra technológiával felszerelt, színes képet közvetítő kamerák kerültek elhelyezésre. Kamerák irányulnak az ügyféltérre, az értéktárra, annak előterére, a pénztárra, a pénztárban a pénzátadó asztalra, az irodák bejáratára, a bejárat előtti közlekedőre, az értéktár mögötti folyosóra, valamint az irodai területek közlekedőire. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen tájékoztató irodákban kihelyezett mellékletében találhatók.

Az Energy Magyarország Kft. székhelyén 24 órás kivonuló őrszolgálatot lát el a Multi Alarm Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, Fátyolka utca 8.)
Az Energy Magyarország Kft. telephelyein élőerős őrszolgálatot lát el a Mon-Da Központi Riasztórendszer Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 77) és a Multi Alarm Zrt. (1106 Budapest, Fátyolka utca 8.)

A személyes adatok kezelője: az Energy Magyarország Kft.
Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer üzemeltetése, törvényben biztosított jog alapján szerződésből adódó kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az Energy Magyarország Kft. és az Energy Klubok területére való belépéssel.

A kezelt adatok köre: az Energy Magyarország Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb hatvan nap [SzVMt. 31. § (4) bekezdésének a) pontja].

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az Energy Magyarország Kft. székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket.

Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag az Energy Magyarország Kft. erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag az Energy Magyarország Kft. erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti az Energy Magyarország Kft.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Energy Magyarország Kft. székhelyén, illetve az Energy Klubokban történő személyes ügyintézés elmaradása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: nem szükséges.
11
Az érintett jogai: Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt.
Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

6.) KAPCSOLATFELVÉTEL, A ENERGY MAGYARORSZÁG KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Energy Magyarország Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
13
7.) KÖZÖS ADATKEZELŐK

Az adatkezelővel közös adatkezelők az ENERGY Klubok, melyek az Energy készítmények forgalmazói, az alábbiak szerint:

BUDAPEST 1 (klubvezető: Bódizs Tünde, cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/a., telefonszám: +36 1/354 0910, e-mail: info@energyklub.hu)

BUDAPEST 2 (klubvezető: Kis Éva, cím: 1143 Budapest, Stefánia út 81. fszt. 2., telefonszám: +36 30/754-5417, e-mail: info@nicehajgyogyaszat.hu)

BUDAPEST 4 (klubvezető: Czimeth István, cím: 1027 Budapest, Horváth u. 19-23. fsz. 51-es kaputel., telefonszám: +36 20-504-1250, e-mail: energybuda@energyklub.hu)

 


BUDAPEST 7 (klubvezető: Pálné Bakos Eszter, cím: 1039 Budapest, Hunyadi utca 47. telefonszám: +36 70 632 6316, email: energyklub7@energyklub.hu)

BUDAPEST 5 (klubvezetők: Németh Imréné Éva, Németh Imre, cím: 1085 Budapest, Baross u. 8., fsz. 1., telefonszám: +36 20 931-0806, e-mail: energy.belvaros@gmail.com)

BALATONFÜRED (klubvezető: Kelemen Lívia, cím: Balatonfüred, Kossuth u. 19., telefonszám: +36 20/595-3062, e-mail: info@biotitok.hu)

DEBRECEN (klubvezetők: Kovácsné Ambrus Imola, Kovács László (cím: „Füredi Kapu Lakópark”, Böszörményi út 68. ’J’ Épület földszint, telefonszám: +36-30-458-1757, e-mail: info@imolaenergy.hu)

GYŐR (klubvezető: Zsilák Judit, cím: Győr, Szent István út 12/3. fsz. 4., telefonszám: 36/30 560 4405, e-mail: zsilakj@gmail.com)

KALOCSA (klubvezető: Hargitainé Mónika, cím: Kalocsa, Szt. István kir. út 53. I. emelet 1., telefonszám: +36-30-326-5828, e-mail: hargitaimoni@gmail.com)

KAZINCBARCIKA (klubvezető: Ficzere János, cím: Kazincbarcika, Barabás Miklós u. 56., telefon: +36-30-856-3365, e-mail: ficus.58@gmail.com)

KECSKEMÉT (klubvezető: Mészárosné Lauter Erzsébet, cím: Kecskemét, Hornyik János krt. 2., telefon: +36-76/324-444, e-mail: fitoteka@freemail.hu)

KESZTHELY (klubvezető: Sárvári Balázs, Gyenese Ibolya, cím: Keszthely, Lovassy Sándor u. 13., telefon: +36-30-560-7785, e-mail: ibi-bazsa@freemail.hu)

MISKOLC (klubvezető: Ficzere János, cím: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I. em., telefon: +36-30-856-3365, e-mail: ficus.58@gmail.com)

NYÍREGYHÁZA (klubvezető: Fitos Sándor, cím: Nyíregyháza, Ferenc krt. 5. I. em. 5., telefon: +36-20-427-5869, e-mail: fits58@gmail.com)

PÉCS (klubvezető: Molnár Judit, cím: Pécs, Tompa Mihály u. 15., telefon: +36-72-242-745, e-mail: judit.energy@gmail.com)

SIÓFOK (klubvezető: Ángyán Józsefné, cím: Siófok, Wesselényi út 19., telefon: +36-20-314-6811, e-mail: margagitika@gmail.com)

SOPRON (klubvezető: Stánicz Jenő, cím: Sopron, Lehár Ferenc u. 1/A., telefonszám: +36-70-630-0991, e-mail: stanicz.jeno@gmail.com)

SZEGED 1 (klubvezető: Dr. Bagi Magdolna, cím: Szeged, Londoni krt. 22/B., telefonszám: +36-30-466-1823, e-mail: energyklub1szeged@gmail.com)

SZEGED 2 (klubvezető: Mészáros Márta, cím: Szeged, Vitéz u. 1., telefonszám: +36-30-289-3208, e-mail: m.marti1952@gmail.com)

SZENTES (klubvezető: Fábján Julianna, cím: Szentes, Horváth Mihály u. 4/A., telefonszám: +36-30-955-0485, e-mail: julia@metafor.hu)

SZÉKESFEHÉRVÁR (klubvezető: Ostorháziné Jánosi Ibolya, cím: Székesfehérvár, Basa utca 1., telefonszám: +36-20-568-1759, e-mail: janosi.ibolya@gmail.com)

SZOLNOK (klubvezető: Németh Istvánné Éva, cím: Szolnok, Arany János út 23., telefonszám: +36-56-375-192, e-mail: szolnokegeszseghaz@gmail.com)

SZOMBATHELY (klubvezető: Nánási Eszter, cím: Szombathely, Szent Márton u. 15., telefonszám: +36 30 852-7036, e-mail: naturateka.szombathely@gmail.com)

VESZPRÉM (klubvezetők: Vértes Andrea és Török Tamás, cím: Veszprém, Szeglethy utca 1. – Belvárosi Üzletház I. em. 110., telefonszám: 06 30 994-2009, e-mail: harmoniahaz.gyogynoveny@freemail.hu)

ZALAEGERSZEG (klubvezető: Takács Mária, cím: Zalaegerszeg, Mártírok út 17., telefonszám: +36-70-607-7703, e-mail: mara.energy@gmail.com)

A közös adatkezelők az adatkezelővel kötött megállapodásukban vállalták, hogy az adatok kezelése során teljes egészében betartják a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, továbbá, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató minden rendelkezését magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

8.) ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatfeldolgozók:

Energy cégek nemzetközi CRM rendszerét és ennek rendelkezésre állását az adatkezelő számára az Energy Group a.s. (székhelye: Jeseniova 55, Praha 3, 130 00 Csehország) biztosítja. A CRM rendszer magában foglalja a rendelési, gyártás előkészítési rendszert, a termékértékesítési rendszert és a pénzügyi-információs rendszert. A CRM rendszer rendelkezésre állása keretében, az Energy Group a.s. hozzáfér valamennyi felhasználói adathoz.

Adatfeldolgozói feladat: a honlapon rendelkezésre állásának biztosítása, az adatszivárgás elleni védelem biztosításával.

Az adatkezelő számlázó- és készletnyilvántartó programját az Energy spol. sr.o. (Ulica Mladaze c. 43. Komarno 945 01. Szlovákia) működteti, amelynek részére a számlázási adatok és a partnerek vásárlásai továbbításra kerülnek.

Adatfeldolgozói feladat: a Számviteli tv-nek való megfelelés.

A könyvelés elvégzése érdekében a számlázási adatok (teljes név, számlázási cím, megbízási díj összege) a Nolar-Conto Kft. (székhelye: 1202 Budapest, Alvinc u.4.) részére kerül továbbításra.

Adatfeldolgozói feladat: a Számviteli tv-nek való megfelelés.

A jutalék kiszámítása és az értékesítési tájékoztatók kiküldése érdekében az érintettek értékesítési adatai a BENSOFT, s.r.o. (székhelye: Milana Marečka 18 , 841 08 Bratislava) és az ENERGY GROUP, a.s (székhelye: Jeseniova 55, Praha 3, 130 00 Csehország) részére továbbításra kerülnek.

Adatfeldolgozói feladat: az érintettek részére a jutalék, bónuszok, vásárlásra vonatkozó tájékoztatók elkészítése és megküldése.

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében a szállítási adatok (név, szállítási cím, megrendelt termék vételára) a PDS Hungary Kft. /Parcel Delivery Service Hungary Kft, székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. emelet) futárcég részére kerül továbbításra.

Adatfeldolgozói feladat: a megrendelt termékek kiszállítása.

Domainek tulajdonosai:
A www.energy.sk domain tulajdonosa: Energy spol. sr.o. (Szlovákia)
www.energyklub.hu domain tulajdonosa: Energy Magyarország Kft
www.energysport.hu domain tulajdonosa: Energy Magyarország Kft

Adattovábbítás az adatfeldolgozók között: az adatfeldolgozók a feladatok elvégzése érdekében, és az ehhez szükséges mértékben jogosultak egymás között az adatokat továbbítani.

Az adatok törlésének határideje az adatfeldolgozók által: a számlázási adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően a számlázástól számított 8 év, az egyéb adatok tekintetében a szolgáltatás teljesítésétől, megszűnésétől számított 5 év.

Az adatfeldolgozók az adatkezelővel kötött megállapodásukban vállalták, hogy az adatok feldolgozása során teljes egészében betartják a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

9.) AZ ENERGY MAGYARORSZÁG KFT. ADATKEZELÉSEI

2.5. A WWW.ENERGYKLUB.HU SZERVER NAPLÓZÁSA
A www.energyklub.hu, www.energysport.hu és a www.energy.sk oldalak tárhelyszolgáltatója az Energy spol. sr.o. (Ulica Mladaze c. 43. Komarno 945 01. Szlovákia), melynek részére az oldalak adatai továbbításra kerülnek.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kompenzációs kérelem elküldésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A www.energyklub.hu, www.energysport.hu és a www.energy.sk weblapok meglátogatásakor a webszerver csak technikai adatokat rögzít.
2.6
Webszerver protokoll

Amikor meglátogatja weboldalunkat - ahogy az más oldalak esetében is általános -, a szerver bizonyos személyes adatokat automatikusan összegyűjt. Ilyenek pl. az Ön IP-címe (az IP-címhez tartozó domain nevével együtt, amit a szerver ún. reverse look-up módszerrel határoz meg), a weboldalunk meglátogatásának dátuma és ideje, a használt böngésző típusa stb. A szerver, amennyiben lehetséges, rögzíti azt is, hogy melyik országból látogatott el oldalunkra (csak a domainnév végződése alapján, pl. a "hu" Magyarországot jelöli), a böngészőszoftver nyelvét, azt a weboldalt, ahonnan oldalunkra érkezett, a használt keresőkifejezést, (amennyiben weboldalunkat egy kereső segítségével érte el), a csatlakozás típusát és a használt operációs rendszert. Ezeket az információkat a nagyobb felhasználói élmény elérése érdekében használjuk fel.

A WWW.ENERGYKLUB.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követé-se, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: harminc perc

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menü-jében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyom-követés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Hivatkozások más weboldalakra

Weboldalunk www.energyklub.hu számos webes hivatkozást tartalmaz, melyeken vagy partnereinkről találhat információkat vagy közösségi médiás oldalakra (pl. Facebook) talál hivatkozásokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik harmadik felek weboldalaira, amikre a hivatkozásokra kattintva eljuthat. Ezen oldalak adatvédelmi nyilatkozatait az adott webhelyen találja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Facebook vagy más szolgáltatók is gyűjthetnek személyes adatokat (pl. IP-cím), amikor az ezekre mutató hivatkozásokra kattint, vagy böngészője kapcsolatot épít fel ezekkel az oldalakkal.

Közösségi média és adatkezelés

Honlapunk minden oldalán Facebook pixelkódot (Facebook pixels) használunk. Amennyiben az érintett regisztrált a Facebookon, és a böngészés időpontjában nyitott Facebook accountot használ, a pixelkód a honlapunkra történt belépését regisztrálja, és a honlap címét az érintett Facebook accountjához csatolja. Ez az összekötés akkor is megtörténik, ha az érintett a honlapunkon semmilyen adatot nem ad meg! Ugyanakkor ez az adat a honlap kezelője számára nem ismert, a látogatást csak a Facebook algoritmusa tárolja, ez esetben tehát az Adatkezelő a Facebook, Inc. Esetenként a látogatás után az érintettnek a Facebook hírfolyam tematikus reklámot vagy ajánlatot jeleníthet meg. Ön jogai illetve az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelemre vonatkozó információit (https://www.facebook.com/about/privacy/update)
Amennyiben nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről a mi weboldalunkon keresztül, úgy ki kell lépnie a Facebook fiókjából, mielőtt felkeresi weboldalunkat.

YouTube

Weboldalunk a YouTube videóplatformot használja, melyet a YouTube LLC (901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Kalifornia, USA) üzemeltet. A YouTube egy olyan felület, mely lehetővé teszi az audio és videó fájlok le- és visszajátszását.

Amikor Ön belép a weboldalunk egy oldalára, az integrált YouTube lejátszó létrehoz egy kapcsolatot a YouTube-hoz annak érdekében, hogy a videó vagy audio fájl technikai átvitele biztosított legyen. Ha az összeköttetés létrejött, az adatok továbbításra kerülnek a YouTube számára.

Az adatgyűjtés hatókörével és céljával kapcsolatos információk, az adatok YouTube által történő további feldolgozása és felhasználása, valamint az Ön jogai illetve az adatai megóvása érdekében végzett beállítások tekintetében kérjük, olvassa el a YouTube adatvédelemre vonatkozó közleményét https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

A „MailChimp” levélküldő szolgáltató használata

A hírlevelek küldése a Rocket Science Group LLC (675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA) által üzemeltetett „MailChimp" hírlevélküldő platform segítségével történik.

Hírleveleink címzettjeinek e-mail címei, valamint egyéb adatai ezen információk körén belül a MailChimp szerverein tárolódnak az Amerikai Egyesült Államokban. A MailChimp ezt az információt a hírlevelek nevünkben történő elküldésére és elemzésére használja. Ezen felül a MailChimp ezeket az adatok a saját szolgáltatásai optimalizálására illetve javítására is felhasználhatja, pl. a hírlevelek küldésének és prezentálásának műszaki-technikai optimalizálásához, illetve bizonyos gazdasági célokra, például annak meghatározására, hogy a címzettek mely országokból származnak. A MailChimp ugyanakkor nem használja a hírlevelek címzettjeinek adatait arra, hogy személyesen lépjen velük kapcsolatba, illetve hogy adataikat harmadik személyek számára továbbítsa. A MailChimp az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött „Privacy Shield" elnevezésű adatvédelmi megállapodásnak megfelelő tanúsítással rendelkezik, ezért köteles betartani az EU adatvédelmi előírásait. Ebben a megállapodásban a MailChimp kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóink adatait megóvja, az adatokat a nevünkben kizárólag az adatvédelmi szabályoknak megfelelően használja és dolgozza fel, és nem továbbítja azokat harmadik félnek. A MailChimp adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg.

BIZTONSÁG

Az adatkezelő a webhelyein, ahol Ön adatokat is adhat meg, az SSL-szabvány ("Secure Socket Layer") szerinti biztonsági funkciókat használja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a böngészőjének támogatnia kell ezt a kódolási rendszert. Az SSL titkosítási rendszert pl. az Internet Explorer 3.0 és újabb, valamint szinte minden más böngésző is támogatja. Az adatokat az illetéktelen behatolás ellen szoftverekkel védett adatbázisokban tároljuk. Amikor a böngésző az ablak alsó részén egy zárt lakat szimbólum (vagy más böngésző használata esetén ehhez hasonló jelzés vagy kiemelt webcím) jelenik meg, akkor ez azt jelenti, hogy az adatátvitel titkosított.
Amennyiben műszaki okokból az SSL tanúsítvány nem érhető el, akkor egy hibaüzenet jelenik meg, így biztosítva azt, hogy adatait titkosítás nélkül a rendszer nem továbbítja.

Mely cégek kapcsolódnak még az adatkezeléshez?

- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
• Gmail
• Google Drive
• Google Docs
• Google Analytics (adatvédelmi elvei)
• Továbbá a Chrome böngésző
• Google Naptár
- Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek)
- Apple https://www.apple.com/uk/privacy/
- MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), (a továbbiakban Adatfeldolgozó)
- Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)

Adattovábbításról - A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google (Google adatvédelme) Dropbox ( Adatvédelem) email titkosított és a másik fél szerint nem titkosított, számlázó program szerver beállításaival, illetően adathordozón keresztül történhet.

Honlapunk látogatottságának méréséhez a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=huA Google Analytics adatvédelmi szabályzata megtekinthető a következő címen: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

10.) EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Energy Magyarország Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
14
Az Energy Magyarország Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és Energy spol. sr.o. (Ulica Mladaze c. 43. Komarno 945 01. Szlovákia adószám: 2020158426) tárhelyszolgáltatónál találhatók meg.

A tárhelyszolgáltató nyilatkozatában vállalta, hogy az adatok tárolása során teljes egészében betartja a GDPR és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

Az Energy Magyarország Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Energy Magyarország Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Energy Magyarország Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Energy Magyarország Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Energy Magyarország Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Energy Magyarország Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az Energy Magyarország Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megforgalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Energy Magyarország Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Energy Magyarország Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az Energy Magyarország Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Energy Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az Energy Magyarország Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Energy Magyarország Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges keze-lése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érin-tett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül meg-adásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Energy Magyarország Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfel-dolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Panasz az adatkezeléssel összefüggésben:

Amennyiben az Energy Magyarország Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: adatvedelmitisztviselo@energyklub.hu

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az alábbi gombra kattintással Ön beleegyezését adja nekünk személyes adatai kezeléséhez.Posztoljon minket a közösségi oldalakon

Soha ne kételkedjen abban, hogy a nyitott emberek kis csoportja képes megváltoztatni a világot. A történelem során valójában csakis ilyen kis csoportoknak sikerült bármilyen változást elérniük.